История

Фондация „Българска гордост” е фондация от класически тип. Тя е неправителствена, нерелигиозна и неполитическа организация, юридическо лице по българското законодателство. Основана е през 2005 година от над 100 общественици с цел: - Издирване, обследване , обективиране и разпространение на факти за достиженията на българите през вековете в различните сфери на обществения живот; - подпомагане на даровити деца и млади хора ; - подкрепа на младите новатори и предприемачи; - разпространение на научни, технически и икономически знания за българския принос за цивилизацията; - подпомагане на обучението и специализацията в областта на родознаието и краеведческите науки; - активно международното сътрудничество в областта на историята, културата, образованието , родознанието и др. Източниците на средствата за дейността на фондацията са доходите от издадени научни трудове и книги, дарения и доходи, свързани с програмите и проектите в които участва.

Дейности

В широкия кръг от членове и сътрудници на фондацията има екип от подготвени психолози, терапевти, социални работници и представители на изкуството които реализират творческите проекти и инициативи на организацията. Част от тях са активни участници в изпълнението на различните дейности на фондацията. Организацията има дългогодишен опит в издирваческата, редакционната, издателската дейност и в областта на творческото писане. Като вещи в областта на художественото слово, членовете разбират силата на словото и способността на хората, които владеят това изкуство да бъдат полезни на обществото, като организират арт- работилници по творческо писане на Български и английски езици сред учащите се, семинари по редакция, оформление и арт-работилници и уеб-бинари по илюстрации като част от творческия процес по издаването на книги, вестници и списания. Често на доброволни начала демонстрират и обучават младежи в риск ,като ги учат на методи за издирваческа и издателска дейност.

Фондация „Българска гордост“ има богат дългогодишен опит в обучението на възрастни и в продължаващото обучение след завършване на образованието. В резултат на организираните от нас самостоятелно или в партньорство инициативи над 120 възрастни със специфични затруднения- икономически, здравословни и социални, добиха опит и квалификация за започване на собствен бизнес или за успешната им реализация на пазара на труда.